Alustatalous ja sen mahdollisuudet Suomessa

Alustatalous on muutakin kuin vain Wolt lähetit

Alustatalous on uusi taloudellinen järjestelmä, jossa digitaaliset alustat mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen jakamisen ja vaihtamisen. Alustatalouden ydinajatuksena on, että arvo luodaan ja jaetaan verkostojen kautta. Esimerkkejä alustataloudesta ovat yritykset kuten Uber, Airbnb ja Amazon.

Politiikan ja alustatalouden välinen suhde on monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva. Koska alustatalous on suhteellisen uusi ilmiö, lainsäädäntö ja säännökset eivät aina pysy sen kehityksen mukana. Tämä on johtanut moniin haasteisiin, kuten työehtojen säätelyyn, verotukseen ja kuluttajansuojaan liittyviin kysymyksiin.

Politiikan kannalta keskeisiä teemoja alustataloudessa ovat muun muassa:

 1. Työlainsäädäntö ja työntekijöiden oikeudet: Alustatalouden työntekijöitä, kuten Uber-kuskeja tai ruokalähettejä, ei välttämättä kohdella perinteisinä työntekijöinä, mikä voi johtaa eriarvoiseen kohteluun työsuhteessa oleviin työntekijöihin verrattuna. Poliittisena kysymyksenä on, miten ja missä määrin työlainsäädäntöä tulisi päivittää alustatalouden tarpeisiin.
 2. Verotus: Koska monet alustatalouden yritykset toimivat kansainvälisesti, ne voivat hyödyntää veroparatiiseja ja muita keinoja välttääkseen verotuksen. Tämä herättää huolta veronkierron mahdollisuuksista ja siitä, että nämä yritykset eivät maksa oikeudenmukaista osuuttaan yhteiskunnan ylläpitokustannuksista.
 3. Kuluttajansuoja: Alustataloudessa kuluttajat voivat joutua käyttämään tuotteita tai palveluita, jotka eivät noudata perinteisiä kuluttajansuojasäännöksiä. Esimerkiksi Airbnb-majoituksessa ei välttämättä tarvitse noudattaa samoja sääntöjä kuin hotelleissa. Politiikassa on tärkeää huolehtia siitä, että kuluttajansuojaa koskevat säännökset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavia myös alustatalouden tarpeisiin.
 4. Kilpailulainsäädäntö: Suuret alustatalouden yritykset voivat saavuttaa vahvan markkina-aseman, mikä voi vääristää kilpailua. Poliittisesti on tärkeää varmistaa, että kilpailulainsäädäntö on riittävän tehokasta ja estää kilpailun vääristymisen.

Politiikan rooli on löytää tasapaino innovaation ja säätelyn välillä alustataloudessa. Liian tiukka sääntely voi tukahduttaa innovaation ja kasvun, kun taas liian löysä sääntely voi johtaa epäreiluihin työehtoihin, veronkiertoon ja kuluttajansuojan puutteisiin. Tämä on monimutkainen tehtävä, joka vaatii jatkuvaa tarkkailua ja päivittämistä, sillä alustatalous kehittyy ja muuttuu jatkuvasti.

Kuluttajansuoja ja alustatalous

Kuluttajansuoja on keskeinen tekijä alustataloudessa. Digitaalisten alustojen, kuten Uberin, Airbnb:n ja Amazonin, kautta kuluttajat ostavat tuotteita ja palveluja, joiden tarjoajat voivat olla yrityksiä tai yksityishenkilöitä. Tässä yhteydessä nousee esiin useita kuluttajansuojan näkökulmia.

Joitakin kuluttajansuojan näkökulmia alustatalouteen liittyen ovat:

 1. Tuotteiden ja palveluiden laatu: Kuluttajansuoja vaatii, että tuotteet ja palvelut vastaavat niiden luvattua laatua. Alustataloudessa tämä voi olla haastavaa, koska palveluiden tarjoajat eivät välttämättä ole ammattilaisia. Esimerkiksi Airbnb-majoituksessa voi olla eroja siinä, millaisia vaatimuksia majoituskohteille asetetaan verrattuna hotelleihin.
 2. Tietosuoja: Digitaaliset alustat keräävät usein suuria määriä tietoa käyttäjistään. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten tätä tietoa suojataan ja käytetään.
 3. Vastuu ongelmista: Jos kuluttajalle syntyy ongelma digitaalisen alustan kautta ostetun tuotteen tai palvelun kanssa, voi olla epäselvää, kenen vastuulla ongelman ratkaiseminen on: alustan, tuotteen tai palvelun tarjoajan vai kuluttajan itsensä.
 4. Hinnoittelun läpinäkyvyys: Joissakin tapauksissa alustatalouden palveluiden hinnoittelu voi olla monimutkaista ja epäselvää. Esimerkiksi Uberin hinnat vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan mukaan, mikä voi vaikeuttaa hintojen ennakointia kuluttajalle.

Näistä syistä on tärkeää, että lainsäädäntö ja kuluttajansuojasäännöt pysyvät ajan tasalla alustatalouden kehityksen kanssa. Tämä vaatii sekä poliittista tahtoa että resursseja viranomaisten toimintaan.

Alustatalous ja verotus

Alustatalouden kasvu on tuonut mukanaan monia verotukseen liittyviä haavoittuvuuksia ja haasteita. Tässä muutamia näkökulmia:

 1. Kansainvälinen verotus: Monet alustatalouden yritykset toimivat kansainvälisesti, mikä mahdollistaa tulojen siirtämisen maihin, joissa verotus on kevyempää. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, miten kansainvälisen verotuksen sääntöjä tulisi muuttaa, jotta yritykset maksaisivat veronsa siellä, missä niiden toiminta todellisuudessa tapahtuu.
 2. Veronkierto: Koska monet alustatalouden toimijat ovat itsenäisiä yrittäjiä tai yksityishenkilöitä, verotuksen valvonta voi olla haastavaa. On ollut huolta siitä, että kaikki tällaiset toimijat eivät ilmoita tulojaan verottajalle.
 3. Arvonlisävero (ALV): Arvonlisäverotuksen säännöt voivat olla monimutkaisia soveltaa alustataloudessa. Esimerkiksi EU:ssa on keskusteltu siitä, miten digitaalisista palveluista tulisi kerätä arvonlisäveroa.
 4. Työnantajamaksut: Perinteisissä työsuhteissa työnantaja maksaa erilaisia sosiaaliturvamaksuja, jotka rahoittavat työntekijöiden eläkkeet ja sairausvakuutuksen. Alustataloudessa, jossa työntekijät usein luokitellaan itsenäisiksi yrittäjiksi, tällaisia maksuja ei välttämättä makseta. Tämä voi heikentää työntekijöiden sosiaaliturvaa ja aiheuttaa paineita julkiselle taloudelle.

Nämä ongelmat edellyttävät poliittisia ratkaisuja ja kansainvälistä yhteistyötä, koska alustatalous toimii usein yli kansallisten rajojen. On esitetty ehdotuksia esimerkiksi minimiverokannasta suurille kansainvälisille yrityksille sekä alustatalouden toimijoiden verotietojen jakamisesta maiden välillä. Lisäksi on keskusteltu siitä, pitäisikö alustatalouden yritysten olla vastuussa siitä, että niiden kautta toimivat yksityishenkilöt tai yritykset maksavat tarvittavat verot.